Як отримати кошти за державною програмою здешевлення кредитів (роз’яснення та перелік документів)

 

У 2018 році суб’єкти господарювання АПК Херсонської області мають можливість отримати державну підтримку у вигляді часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами. Підтримка надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 (зі змінами). Загалом на 2018 рік для Херсонської області  передбачено 2,633 млн грн для надання компенсації.

 

 1. Компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам – підприємцям (далі – позичальники), які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік  до 20 млн гривень, з яких перевага надається позичальникам, які займаються вирощуванням овочів у відкритому ґрунті, цукрових буряків, садівництвом та ягідництвом.

 

2. Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.

 

3. Компенсації підлягають відсоткові ставки за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат та середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

 

4. Компенсація не надається позичальникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації, або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби.

 

5. Конкурсна комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про порядок та умови проведення конкурсу, а закінчує за сім робочих днів до початку проведення останнього засідання конкурсної комісії. Засідання конкурсної комісії проводяться у разі потреби. Останнє засідання конкурсної комісії проводиться до 10 грудня поточного року. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

 

6. Позичальники для отримання компенсації подають до конкурсної комісії такі документи:

 

- заявку за формою, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 липня 2015 року № 253 «Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів»;

 

- копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;

 

- довідку про банківські реквізити позичальника;

 

- виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту;

 

- копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма         № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, - за останній звітний період, що передує поданню заявки;

 

- довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби;

 

- копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на вище зазначені цілі.

 

7. Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються позичальнику у триденний строк після їх подання із зазначенням причин повернення.

 

8. Конкурсна комісія розглядає подані позичальниками документи, необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку черговості їх реєстрації.

 

9. У разі відмови в наданні компенсації позичальнику надсилається у триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

 

 У разі прийняття позитивного рішення, конкурсна   комісія   визначає  суму компенсації для кожного позичальника в межах встановленого річного обсягу, видає позичальнику довідку про прийняте рішення конкурсної комісії щодо надання компенсації та включає його до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами.

 

Позичальники, які включені до реєстру позичальників, що мають право на отримання компенсації за кредитами, подають до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом, копію платіжного доручення, засвідченого банком-кредитором або обслуговуючим банком, про суму фактично сплачених відсотків за користування кредитом за відповідний період.

 

10. Претенденти несуть повну відповідальність за достовірність поданої інформації.

 

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів припиняється надання позичальнику компенсації з моменту встановлення такого факту та протягом наступного бюджетного періоду, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.

 

11. Заявки на участь у конкурсі та документи, що додаються до них,  подаються до Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 47, кабінет 204, контактні телефони: (0552) 42-27-39, 42-27-54.

 

Зі змістом Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300, можна ознайомитися за посиланням.

 

Конкурсну комісію утворено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18 червня 2015 року № 351 «Про обласну конкурсну комісію з питань надання державної підтримки, яка спрямовується суб’єктам господарювання агропромислового комплексу на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами» (зі змінами, внесеними розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17 квітня 2018 року № 334) (протокол № 1 від 26 квітня 2018 року)